VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
Ngày đăng 11/07/2018 | 10:39  | Lượt xem: 61649

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

I. Chức năng:

Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các ban Đảng, có chức năng tham mưu và phục vụ cấp uỷ huyện, trực tiếp là giúp Ban thường vụ, thường trực Huyện uỷ tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng.

II. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình công tác của Huyện uỷ và Ban thường vụ Huyện uỷ.

- Tổ chức công tác thông tin:

+ Văn phòng Huyện uỷ tiếp nhận, khai thác thông tin từ các báo cáo và qua các hội nghị của các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ, các ban ngành, đoàn thể, các đơn thư của đảng viên và nhân dân gửi đến Huyện uỷ.

+  Bộ phận phụ trách công tác tổng hợp của Văn phòng trực tiếp dự thảo báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) gửi Tỉnh uỷ (qua Văn phòng Tỉnh uỷ); dự thảo chương trình công tác, lịch sinh hoạt của Ban thường vụ gửi các đồng chí Huyện uỷ viên và các cơ sở Đảng trực thuộc. Các báo cáo trên đều phải được Chánh Văn phòng duyệt, trình đồng chí phó Bí thư Thường trực duyệt, ký ban hành hoặc giao Chánh Văn phòng thừa lệnh ký ban hành .

- Phục vụ việc ra Quyết định và theo dõi thực hiện quyết định của Ban chấp hành, Ban thường vụ.

+ Theo dõi chuẩn bị đề án.

+ Phục vụ các cuộc họp và ra quyết định .

+ Văn bản hóa quyết định.

+ Theo dõi thực hiện quyết định.

+ Bảo đảm chất lượng và thể thức văn bản.

- Xử lý công văn đến và quản lý văn bản của cấp uỷ ban hành.

- Phối hợp với các ban Đảng và các ban ngành, đoàn thể có liên quan triển khai các Nghị quyết, nhiệm vụ của Huyện uỷ.

III. Thông tin liên hệ:

1.      Email:  vanphonghuyenuybavi@gmail.com

2.      Điện thoại CQ: 0433.863.011

3.      Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Phùng Văn Tráng

Chánh Văn phòng

0433.606.177

0903409227
2 Nguyễn Viết Tùng Phó Chánh Văn phòng   0945551238
3