ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Chi cục thi hành án dân sự
Ngày đăng 11/07/2018 | 11:02  | Lượt xem: 6231

Chi cục thi hành án dân sự

 I. Chức năng:

 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Vì trực thuộc Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thi hành án dân sự và thưc hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

III. Địa chỉ liên lạc:

 

Mail: bavi.hni@moj.gov.vn

 

Điện thoại: 0433.864150

 

Cán bộ chủ chốt Chi cục thi hành án dân sự

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Di động
1 Đỗ Thế Quang Chi cục trưởng 0433 864 150 0912636991
2 Nguyễn Đức Vịnh Phó Chi cục trưởng 0433 609 880 0977785063
3 Phan Đại Lượng Phó chi cục trưởng 0433 500 981 0915072415