TỔ CHỨC XÃ HỘI

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:20  | Lượt xem: 10753
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

HỘI NGƯỜI NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM - ĐIÔXIN

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:22  | Lượt xem: 8886
HỘI NGƯỜI NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM - ĐIÔXIN

HỘI ĐÔNG Y

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:25  | Lượt xem: 13539
HỘI ĐÔNG Y

HỘI NGƯỜI MÙ

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:27  | Lượt xem: 13961
I. Chức năng:           Hội người mù là một tổ chức xã hội, đặc thù, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Nhà nước bảo trợ, được xã hội...

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:31  | Lượt xem: 9210
HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

HỘI CỰU GIÁO CHỨC

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:32  | Lượt xem: 11063
HỘI CỰU GIÁO CHỨC

BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:34  | Lượt xem: 3357
BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

Ngày đăng 11/07/2018 | 08:36  | Lượt xem: 4140
HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG