ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Kho bạc NN Huyện Ba Vì
Ngày đăng 11/07/2018 | 11:00  | Lượt xem: 9166

I. Chức năng

Kho bạc Nhà nước huyện Ba Vì là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Kho bạc Nhà nước huyện có quyền trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Có quyền từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Thực hiện một số dịch vụ tín dụng nhà nước theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

4. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán công trái, trái phiếu Chính phủ và các hình thức huy động vốn khác trên địa bàn theo quy định.

5. Quản lý tồn ngân Kho bạc Nhà nước huyện theo chế độ quy định.

6. Quản lý quỹ ngân sách huyện và các quỹ tài chính khác được giao; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước huyện.

7. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước huyện.

Mở tài khoản tại ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch theo chế độ quy định.

Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc tại Kho bạc Nhà nước huyện.

8. Tổ chức thực hiện kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; thống kê, báo cáo, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước huyện.

9. Tổ chức quản lý và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước huyện.

10. Thực hiện công tác tiếp công dân tại Kho bạc Nhà nước huyện theo quy định.

11. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước huyện theo quy định.

12. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước. Thực hiện nhiệmvụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh giao.

II. Thông tin liên hệ

-  Email: khobacbavi@gmail.com ; bavi.kbnn@gmail.com

- Địa chỉ: TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội

- Điện thoại: 02433.863.158

- Danh sách Lãnh đạo:

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại  Email
1  Nguyễn Quốc Quy    Giám đốc  038.229.8989