ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO
Ngày đăng 11/07/2018 | 17:03  | Lượt xem: 11971

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

I. Vị trí, chức năng

1.1. Trung tâm Văn hóa  - Thông tin và Thể thao Ba Vì là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Ba Vì, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

1.2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Vì chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện Ba Vì; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông.   

1.3 Trung tâm Văn hóa  - Thông tin và Thể thao Ba Vì có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao cấp xã, thị trấn. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:  

2.1. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt căn cứ trên chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm;  

2.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, câu lạc bộ, duy trì các lớp năng khiếu nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;   

2.3. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng.   

2.4. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài phạm vi huyện.

2.5- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh, truyền hình được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.  

2.6. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật. 

2.8. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, các chuyên trang giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đăng tải trên các Báo, tạp chí.

2.9. Quản lý, vận hành đài phát sóng phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn.   

2.10. Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

2.11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

2.12. Tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện Ba Vì giao theo quy định của pháp luật.

III. Thông tin liên hệ:

1. Email: ttvhtttt_bavi@hanoi.gov.vn

2. Điện thoại CQ: 02433.863.007

3. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

1

Bùi Trần Hà

Giám đốc

0915396294

2

Nguyễn Thị Hồng Lịch

Phó Giám đốc

0985320380

3 Nguyễn Chí Nguyện Phó Giám đốc 0912755565
4 Phùng Hoài Điệp Phó Giám đốc 0988278883