CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 3 năm 2022

Ngày đăng 28/03/2022 | 11:12  | Lượt xem: 15
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 3 năm 2022

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 11/03/2022 | 02:57  | Lượt xem: 12
Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 2 năm 2022

Ngày đăng 26/02/2022 | 11:08  | Lượt xem: 13
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 1 năm 2022

Công khai Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực giám định tư pháp; danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp được chuẩn hóa, bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng, luật sư

Ngày đăng 28/01/2022 | 10:15  | Lượt xem: 41
Công khai Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực giám định tư pháp; danh mục thủ tục...

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 1 năm 2022

Ngày đăng 27/01/2022 | 09:10  | Lượt xem: 39
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 1 năm 2022

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/01/2022 | 03:55  | Lượt xem: 39
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nội Vụ

Ngày đăng 17/12/2021 | 09:37  | Lượt xem: 37
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nội Vụ

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 22/10/2021 | 10:04  | Lượt xem: 45
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Ngày đăng 17/09/2021 | 09:59  | Lượt xem: 37
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa thông tin và thể thao

Ngày đăng 08/09/2021 | 09:42  | Lượt xem: 33
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa thông tin và thể thao

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ngày đăng 26/08/2021 | 09:56  | Lượt xem: 33
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động TB&XH

Ngày đăng 05/08/2021 | 09:54  | Lượt xem: 30
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động TB&XH

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động TB&XH

Ngày đăng 30/07/2021 | 09:44  | Lượt xem: 29
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động TB&XH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/05/2021 | 11:30  | Lượt xem: 68
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi...

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 10/04/2021 | 11:12  | Lượt xem: 110
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 28/03/2021 | 11:18  | Lượt xem: 101
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 10/02/2021 | 11:17  | Lượt xem: 90
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Về đầu trang