LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/12/2022 | 09:05  | Lượt xem: 60
Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 22/10/2021 | 10:04  | Lượt xem: 171
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 28/03/2021 | 11:18  | Lượt xem: 160
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 10/02/2021 | 11:17  | Lượt xem: 141
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:33  | Lượt xem: 343
Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...
Về đầu trang